Η προσεκτική διαχείριση των ενεργειακών πόρων αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες  κάθε οργανισμού σήμερα.

Η διεθνής ενεργειακή διαχείριση ISO 50001 παρέχει στον οργανισμό σας ένα ιδανικό πλαίσιο. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε ενέργεια, και να μειώσετε τα έξοδα. Και κάτι επιπλέον: σε πολλές χώρες οι κυβερνήσεις παραχωρούν οικονομικά οφέλη σε ενεργειακά αποδοτικές οργανώσεις.

Το ISO 50001 είναι ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης το οποίο υποστηρίζει τον οργανισμό σας στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ενέργειας και στη βελτίωση της σχετικής ενεργειακής απόδοσης. Οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις είναι η συστηματική καταγραφή των ροών ενέργειας του οργανισμού σας, ο καθορισμός των ενεργειακών στόχων και των σχεδίων δράσης, καθώς και οι λεπτομερείς και κατάλληλοι μηχανισμοί για την παρακολούθηση .

Ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το ISO 50001 βασίζεται στον κύκλο Plan-Do-Check-Act, με τον ίδιο τρόπο όπως το ISO 9001 ή το ISO 14001-αυτό είναι το πώς μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα υπάρχον σύστημα διαχείρισης. Στο πρότυπο ISO 50001, ο κύκλος Plan-Do-Check-Act είναι προσαρμοσμένος αποκλειστικά για την κατανάλωση της ενέργειας και άλλων πτυχών της. Η βελτίωση της διαφάνειας των ροών ενέργειας σας επιτρέπει να διεξάγετε μια αυστηρότερη αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης που σχετίζεται με την καθημερινή ροή εργασιών. Επιπλέον, η ανάλυση βασισμένη σε στοιχεία σας βοηθάει να εντοπίσετε την δυνατότητα εξοικονόμησης