Η ασφάλεια τροφίμων είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της διατροφικής αλυσίδας παγκοσμίως και αφορά όχι μόνο εταιρείες παραγωγής τροφίμων αλλά και εταιρείες που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια. Η διάθεση ασφαλών τροφίμων και η διαφύλαξη της υγείας των πελατών μέσω της εγκατάστασης ενός συστήματος HACCP (ανάλυση κινδύνων και εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου) είναι όχι μόνο ηθική ευθύνη αλλά και νομική υποχρέωση των ξενοδοχείων-εστιατορίων

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή τροφίμων και οι οποίοι επιθυμούν να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το HACCP σύμφωνα με τον Codex Alimentarius, μέσω μιας αντικειμενικής και κατάλληλης αξιολόγησης.

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 22000:

  1. Ενσωμάτωση των επιμέρους διεργασιών ανάλυσης κινδύνων και πρόληψης σε ένα Σύστημα Διαχείρισης που επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας του καταναλωτή.
  2. Ικανοποίηση των απαιτήσεων της Νομοθεσίας σχετικά με την Υγιεινή των Τροφίμων.
  3. Αύξηση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων και μείωση κινδύνων που πλήττουν την αξιοπιστία του καταναλωτή στο προϊόν.
  4. Αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ενίσχυση της φήμης της εταιρείας, με προαπαιτούμενο την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη σταθερών αποτελεσμάτων.