Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η χρήση φυσικών πόρων, ο χειρισμός και η διάθεση των απορριμάτων και η κατανάλωση ενέργειας.

Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 σας βοηθά να προσδιορίσετε τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας στο περιβάλλον. Με την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων, κερδίζετε σε εμπιστοσύνη και σε εξοικονόμηση κόστους μέσω της συστηματικής δράσης. Μπορείτε να κάνετε αυτή την ισορροπία μεταξύ οικονομίας και οικολογίας ορατή και διαφανής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης θα βελτιώσει τη δική σας θέση στην αγορά και θα συμβάλει στην συνέχεια του οργανισμού σας για το μέλλον.

Ένα άλλο σημείο εστίασης είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και η εκπλήρωση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

Ένα σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο από την DQS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 στέλνει ένα σαφές μήνυμα της δέσμευσης προς τους πελάτες σας, τους επιχειρηματικούς σας εταίρους και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Οφέλη από την εφαρμογή του ISO 14001:

  1. Εξασφάλιση και συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία. Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και τη φήμη της εταιρείας.
  2. Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης που προκύπτει από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμάτων της.
  3. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές με πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα διαχείριση.
  4. Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποφυγή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και ευθυνών.
  5. Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και αύξηση πωλήσεων, λόγω βελτίωσης της αξιοπιστίας της επιχείρησης και της εικόνας της ως συνεργάτη που συμβαδίζει με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility).