Στην εποχή της πληροφόρησης, το σύνολο των πληροφοριών που μπορεί να διαθέσει μια επιχείρηση, αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά της στοιχεία. Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι: Η  Πνευματική Ιδιοκτησία (IPs), οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τα δεδομένα προσωπικού, τα δεδομένα υγειονομικής περίθαλψης κλπ.

Δυστυχώς, στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, τέτοια πολύτιμα δεδομένα καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα από εξωτερικές απειλές. Η απώλεια του συνόλου των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και της εμπιστοσύνης των πελατών, στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια του μάρκετινγκ και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μια δικαστική διαμάχη.

Το ISO 27001: 2013 αποτελεί το μόνο ελεγχόμενο Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS). Το πρότυπο αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κινδύνους για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που διαθέτουν και να επιλέξουν τους κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Το πρότυπο αυτό παρέχει επίσης και μια λίστα με τους ελέγχους ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.  Το ISO 27002 παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας  που αναφέρονται στο πρότυπο ISO 27001: 2013. Το ISO 27001: 2013 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν διάφορες απαιτήσεις από πολλαπλούς κανονισμούς (π.χ. SOX, HIPAA) σε ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών (ISMS), στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος και όχι μεμονωμένα σε πολλαπλά συστήματα.

Το ISO 27001:2013 μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική τους θέση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών υπηρεσιών πληροφορικής.

Γιατί το ISO/IEC 27001;

  • Εξασφαλίζει συμμορφώσειςσε μια σειρά απαιτούμενων κανονισμών, όπως HIPAA, FISMA, GLBA, κ.λπ.
  • Καθιερώνει απαιτούμενους γενικούς ελέγχους για SOX, SSAE 16 είδη επιθεωρήσεων.
  • Αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
  • Μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, είδους ή φύσης.
  • Η συνεχής αξιολόγηση βοηθά στην διατήρηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων ασφαλείας.
  • Αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών.
  • Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού και απομόνωσης οποιωνδήποτε παραβιάσεων ασφαλείας.