Το OHSAS 18001, είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών για την Υγεία και Ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη για ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές για την Υγεία και Ασφάλεια βάσει του οποίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να οργανωθούν και να πιστοποιηθούν.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους (παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, δημόσιοι οργανισμοί). Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί μείζον θέμα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Οφέλη από την εφαρμογή του OHSAS 18001:

 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εντοπισμός, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων).
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Μείωση κόστους από ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειάκή περίθαλψη)
 • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, μειώνοντας την επικινδυνότητα μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων ανάθεσης υπευθυνοτήτων.
 • Συσχέτιση με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.
 • Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών
 • Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Επικείμενες μειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις και μειωμένα ασφάλιστρα.
 • Αναγνώριση της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και στο προσωπικό της.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing.

Safety, health and environment