Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Αποτελεί μια πλατφόρμα συστηματικής προσέγγισης των απαιτήσεων των πελατων.

Καθώς δε το πρότυπο έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, είναι φανερό ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Πέραν της εμπορικής του σημασίας, ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, δια μέσου της συστηματικής προσέγγισης που ακολουθεί, δημιουργεί οφέλη από τον έλεγχο του κόστους δραστηριότητας. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του κύκλου του Deming, στον οποίο έχει βασιστεί το πρότυπο και την έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Βελτιώνω» γνωστή και ως «Plan – Do – Check – Act».

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ:

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τουριστικού κλάδου, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητες του (παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες.

Οι 8 αρχές της Διαχείρισης Ποιότητας:

1η αρχή: Πελατοκεντρική προσέγγιση

2η αρχή: Ηγεσία / Διοίκηση

3η αρχή: Ανάμειξη / Συμμετοχή του προσωπικού

4η αρχή: Διεργασιακή πρόσεγγιση

5η αρχή: Συστημική προσέγγιση στη διοίκηση

6η αρχή: Συνεχής βελτίωση

7η αρχή: Λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων

8η αρχή: Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες

Oφέλη:

 1. Κερδίστε την εμπιστοσύνη των πελατών σας και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
 2. Παροχή κινήτρων στους εργαζομένους
 3. Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων
 4. Αποφάσεις βασισμένες σε γεγονότα
 5. Καθιέρωση αποδοτικών και αποτελεσματικών εταιρικών διεργασιών
 6. Ελαχιστοποίηση του εταιρικού κινδύνου
 7. Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους λειτουργίας
 8. Αποφυγή σφαλμάτων, αντί να διορθώσουν αυτά που προκύπτουν
 9. Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 10. Μείωση των κενών πληροφόρησης
 11. Ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εκ των προτέρων